REGULAMIN WYŚCIGU KOLARSKIEGO AMATORÓW MEM. ANDRZEJA TROCHANOWSKIEGO

BABOSZEWO 1 MAJA 2016 R.

ORGANIZATOR:

Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Sportu „Mazovia Team” , 01 424 Warszawa ul. J. Waldorffa 29

Tel. 22 499 55 46, e-mail : mazoviateam@interia.pl

WSPÓŁORGANIZATORZY: Starostwo Płońskie, Gmina Baboszewo.

CEL ZAWODÓW: Promocja szlaków rowerowych na Mazowszu, popularyzacja kolarstwa, promocja
i popularyzacja stylu życia.

MIEJSCE ZAWODÓW, BIURO, PROGRAM ZAWODÓW:

 • Baboszewo , Start i meta ul. Braci Brodeckich 6 A przy hali sportowej
 • Biuro: adres jak wyżej – przy boisku Orlik
 • PROGRAM ZAWODÓW:
  • 30 – 9.45 – akredytacja zawodników
  • 00               – start
  • 00 – 12.30  – przyjazd na metę
  • 40 – 13.50  – dekoracja zwycięzców

KATEGORIE WIEKOWE:

 • Mężczyźni: 13-17 lat; 18- 35; 36- 45; 46-50; 51-60; 61 i więcej
 • Kobiety 13-17 lat, 18 i więcej

DYSTANSE:

 • 2 rundy x 21 km – łącznie 42 km – kategoria 13-17 lat (K+M)
 • 3 rundy x 21 km – łącznie 63 km – pozostali.

UWAGA: Będzie możliwość udziału w wyścigu dla uczestników na rowerach MTB, dystans 21 km –
1 runda, kategoriach OPEN w podziale na płeć. Wszyscy uczestnicy zawodów startują razem .

WARUNKI UCZESTNICTWA:

W wyścigu udział może wziąć osoba spełniająca następujące warunki:

 • Dokona opłaty startowej w biurze zawodów lub dokona wpłaty na konto organizatora – Stowarzyszenia Wspierania i Rozwoju Sportu Mazovia Team, konto : 42 2030 0045 1110 0000 0161 2750 (posiadać należy do wglądu dowód wpłaty), oraz zarejestruje się w biurze zawodów i pobierze numer startowy.
 • Wypełni formularz zgłoszeniowy
 • Udział mogą brać zawodnicy nie posiadający licencji, bądź posiadający licencje amatorskie .
 • W wyścigu nie mogą wystartować zawodnicy z licencją profesjonalną grupy zawodowej , zarejestrowanej w UCI.
 • Każdy zawodnik startuje na własną odpowiedzialność
 • Każdy zawodnik ma obowiązek startu w kasku sztywnym. Naruszenie tego warunku spowoduje nie dopuszczenie do startu lub dyskwalifikację w czasie wyścigu .
 • Zawodnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez organizatora zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych .
 • Odmowa zawodnika na publikacje jego wizerunku oznacza rezygnację z udziału w wyścigu .
 • Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z trasą
 • Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom które nie ukończyły wyścigu ,bądź nie stawiły się na start z przyczyn od organizatora niezależnych .
 • Wszelkie interpretacje regulaminu należą do organizatora i Sędziego Głównego .

OPŁATY STARTOWE:

 • W dniu zawodów w biurze – 40 zł
 • Wpłata na konto organizatora w terminie poprzedzającym zawody – 30 zł
 • Dla kategorii 13-17 lat (kobiet, mężczyźni) – 20 zł

ZASADY ROZGRYWANIA WYŚCIGU:

 • Podczas wyścigu obowiązują przepisy PZKol
 • Wszyscy uczestnicy startują razem .
 • Wyścig przeprowadzony zostanie na rundach wg opisów i schematów zamieszczonych internetowych także w biurze zawodów w dniu zawodów .
 • Wyścig będzie się odbywać przy ruchu zabezpieczonym od czoła kolumny i zabezpieczeniach bocznych.
 • Trasa będzie oznakowana i zabezpieczona przez Policję , sędziów oraz obsługę techniczną i porządkową .
 • Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność ,mając na uwadze możliwość wjechania pojazdów z pól , dróg leśnych oraz zabudowań .
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki z winy uczestników wyścigu .
 • Wyniki wyścigu będą dostępne po jego zakończeniu w biurze wyścigu i na podanych stronach internetowych
 • Wszelkie reklamacje dotyczące wyników należy zgłaszać do Sędziego Głównego w ciągu 15 min po ukazaniu się wyników .
 • Uczestnik odpowiada za przejechanie właściwej liczby okrążeń , zgodnie z opisem trasy i kategorii wiekowej .
 • Miejsce i czas będzie zarejestrowane przez foto- finisz i będzie do wglądu w sytuacjach spornych .
 • Po trasie wyścigu nie mogą poruszać się żadne pojazdy pomocy technicznej ,obsługujące pojedynczych zawodników . Dopuszcza się pojazdy organizatora i sędziów . Możliwa jest pomoc techniczna między zawodnikami .
 • Zawodnicy powinni jechać prawą stroną jezdni, zawodnicy jadący poza czołem kolumny muszą przestrzegać przepisy ruchu drogowego .

NAGRODY:

Za miejsca 1-3 w każdej kategorii trofea sportowe.

KARY:

W przypadku naruszenia regulaminu Sędzia Główny w porozumieniu z organizatorem może zasądzić następujące kary: upomnienie , dyskwalifikacja .

ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW:

 • Zabezpieczona , oznakowana trasa
 • Zabezpieczenie medyczne
 • Pomiar czasu , opracowanie wyników
 • Serwis foto
 • Nagrody zgodnie z regulaminem.

INFORMACJE DODATKOWE:

 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe podczas dojazdu i powrotu uczestników na zawody i powrotu z nich .
 • Wyścig odbędzie się bez względu na pogodę .
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione w czasie wyścigu .
 • Wszyscy zawodnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy wyścigu i troski o środowisko naturalne
 • Zawodnik ma obowiązek zamocować numery startowe zgodnie z zaleceniem sędziów i organizatora .
  • Zawodnik ma obowiązek zamocować numery startowe zgodnie z zaleceniem sędziów i organizatora. Numery startowe są zwracane po wyścigu.
 • Uczestnik wyścigu podpisując kartę zgłoszeniową i uiszczając opłatę startową akceptuje warunki niniejszego regulaminu.
 • Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji regulaminu.
 • Uczestnicy zawodów na rowerach MTB numery startowe mocują jak na maratonach . Pozostali na koszulkach. Uczestnicy Legia MTB Maraton mogą korzystać z numerów otrzymanych na maraton.

Adresy szpitali:

Szpital w Płońsku, ul. Sienkiewicza 7.