REGULAMIN MISTRZOSTWA POWIATU PŁOŃSKIEGO W KOLARSTWIE SZOSOWYM I MTB

BABOSZEWO 1 MAJA 2016 R.

ORGANIZATOR:

Stowarzyszenie Wspierania i Rozwoju Sportu „Mazovia Team” 01-424 Warszawa ul. J. Waldorffa 29

Tel. 22 499 55 46, e-mail :mazoviateam@interia.pl

WSPÓŁORGANIZATORZY: Starostwo Płońskie, Gmina Baboszewo.

CEL ZAWODÓW: promocja szlaków rowerowych na Mazowszu, popularyzacja kolarstwa, promocja i popularyzacja stylu życia.

MIEJSCE ZAWODÓW, BIURO, PROGRAM ZAWODÓW:

 • Baboszewo , Start i meta ul. Braci Brodeckich 6 A, przy hali sportowej
 • Biuro: adres jak wyżej – przy boisku Orlik
 • PROGRAM ZAWODÓW:
  • 8.30 – 9.45     – akredytacja zawodników
  • 10.00             – start
  • 12.00 – 12.30 – przyjazd na metę
  • 13.40 – 13.50 – dekoracja zwycięzców

KATEGORIE WIEKOWE:

 • Mężczyźni: 13-17 lat; 18- 39; 40- 59; 46-50; 51 i więcej;
 • Kobiety: 13-17 lat, 18 i więcej

DYSTANSE: 2 rundy x 21 km –łącznie 42 km

WARUNKI UCZESTNICTWA:

W wyścigu udział może wziąć osoba mieszkająca w Powiecie Płońskim, która spełni następujące warunki:

 • Wypełni formularz zgłoszeniowy.
 • Dokona opłaty startowej w biurze zawodów, zarejestruje się i pobierze numer startowy.
 • Udział mogą brać zawodnicy nie posiadający licencji bądź posiadający licencje amatorskie.
 • W wyścigu nie mogą wystartować zawodnicy z licencją profesjonalną grupy zawodowej, zarejestrowanej w UCI.
 • Każdy zawodnik startuje na własną odpowiedzialność.
 • Każdy zawodnik ma obowiązek startu w kasku sztywnym. Naruszenie tego warunku spowoduje nie dopuszczenie do startu lub dyskwalifikację w czasie wyścigu.
 • Zawodnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez organizatora zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych .
 • Odmowa zawodnika na publikacje jego wizerunku oznacza rezygnację z udziału w wyścigu .
 • Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z trasą.
 • Organizator nie zwraca opłaty startowej osobom które nie ukończyły wyścigu , bądź nie stawiły się na start z przyczyn od organizatora niezależnych .
 • Wszelkie interpretacje regulaminu należą do organizatora i Sędziego Głównego.

OPŁATY STARTOWE:

W dniu zawodów w biurze – 10 zł

ZASADY ROZGRYWANIA WYŚCIGU:

 • Podczas wyścigu obowiązują przepisy PZKol.
 • Wszyscy uczestnicy startują razem .
 • Wyścig przeprowadzony zostanie na rundach wg opisów i schematów zamieszczonych na stronach internetowych, także w biurze zawodów w dniu zawodów.
 • Wyścig będzie się odbywać przy ruchu zabezpieczonym od czoła kolumny i zabezpieczeniach bocznych.
 • Trasa będzie oznakowana i zabezpieczona przez Policję , sędziów oraz obsługę techniczną i porządkową .
 • Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wjechania pojazdów z pól, dróg leśnych oraz zabudowań .
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki z winy uczestników wyścigu.
 • Wyniki wyścigu będą dostępne po jego zakończeniu w biurze wyścigu i na podanych stronach internetowych.
 • Wszelkie reklamacje dotyczące wyników należy zgłaszać do Sędziego Głównego w ciągu 15 min po ogłoszeniu wyników.
 • Uczestnik odpowiada za przejechanie właściwej liczby okrążeń, zgodnie z opisem trasy i kategorii wiekowej.
 • Miejsce i czas będzie zarejestrowane przez foto- finisz i będzie do wglądu w sytuacjach spornych .
 • Po trasie wyścigu nie mogą poruszać się żadne pojazdy pomocy technicznej obsługujące pojedynczych zawodników. Dopuszcza się pojazdy organizatora i sędziów. Możliwa jest pomoc techniczna między zawodnikami .
 • Zawodnicy powinni jechać prawą stroną jezdni, zawodnicy jadący poza czołem kolumny muszą przestrzegać przepisy ruchu drogowego.

NAGRODY:

Za miejsca 1-3 w każdej kategorii trofea sportowe i nagrody rzeczowe.

KARY:

W przypadku naruszenia regulaminu Sędzia Główny w porozumieniu z organizatorem może zasądzić następujące kary: upomnienie, dyskwalifikacja.

ŚWIADCZENIA DLA ZAWODNIKÓW:

 • Zabezpieczona , oznakowana trasa.
 • Zabezpieczenie medyczne.
 • Pomiar czasu, opracowanie wyników.
 • Serwis foto.
 • Nagrody zgodnie z regulaminem.

INFORMACJE DODATKOWE:

 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe podczas dojazdu i powrotu uczestników na zawody i powrotu z nich .
 • Wyścig odbędzie się bez względu na pogodę .
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione w czasie wyścigu .
 • Wszyscy zawodnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy wyścigu i troskę o środowisko naturalne
 • Zawodnik ma obowiązek zamocować numery startowe zgodnie z zaleceniem sędziów i organizatora.
 • Uczestnik wyścigu podpisując kartę zgłoszeniową i uiszczając opłatę startową akceptuje warunki niniejszego regulaminu .
 • Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji regulaminu.
 • Odpowiedzialnym z ramienia Powiatu Płońskiego za wyścig jest p. Marek Caliński tel. 501263215 lub 23 663-24-24.

Szpital:

Szpital w Płońsku ul. Sienkiewicza 7.